ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce”,

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Przemienienia

 Pańskiego w Jałówce”,

 

 

które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6549/PolskiLad wystawiona na Wnioskodawcę, Gminę Michałowo.

Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę nr XLIX/506/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie gminy.

 

Zamawiający (Beneficjent dotacji):

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce

Jałówka ul. Kościelna 1

16-050 Michałowo

NIP: 966 102 63 89

REGON: 040042438

 

I.  Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Zakres inwestycji pt. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego  w Jałówce.” obejmuje wykonanie następujących prac remontowych:

     1)  Remont więźby dachowej z zabezpieczeniem ogniowym,

     2)  Wykonanie docieplenia stropu nad kościołem

     3)  Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - konserwatorskich kościoła  p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowiącym załączniki nr 5  i 6 do Zapytania ofertowego, oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z decyzją (pozwoleniem na budowę) Nr 811 z dnia 24.06.2013 r. wydaną przez Starostę Powiatu Białostockiego (znak: AR.6740.02.7.13.2013, nr rej. 668), pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.81.2013.AP-W z dnia 25.04.2013 r. zmienionym Decyzją znak Z.5142.81.2013.MUK z dnia 17.12.2021 r., wszelkie zmiany w projekcie i w trakcie realizacji prac należy niezwłocznie skonsultować z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Kody CPV:

45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

 

Do Wykonawcy należeć będzie również wykonanie tablicy z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

 

II.  Dane kontaktowe dla

Wykonawców: Marcin Hołodok

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce

 tel. 85 717 50 72 , 669 271 189

e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III.  Warunki zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 grudnia 2024 r.
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.
 3. Płatności wynagrodzenia będzie realizowana na zasadach określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

        Wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2 lub 3 transzach, w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zakończeniu określonego etapu prac i dokonaniu odbioru:

      1)  Pierwsza transza po zakończeniu pierwszego etapu stanowiącego 2% wartości zadania,

      2)  Druga transza po zakończeniu drugiego etapu stanowiącego:

           a)  98% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

           b)  48% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

      3)  Trzecia transza po zakończeniu trzeciego etapu stanowiącego 50% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

 1. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Typ: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 1. Typ: Wiedza i doświadczenie

Opis: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę  dekarsko- budowlaną o wartości minimum 150 000,00 zł brutto

 1. Typ: Potencjał techniczny

Opis: O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym, zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Typ: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 1. Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. W związku z warunkami finansowania inwestycji określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2 lub 3 transzach:

        1)  Pierwsza transza po zakończeniu pierwszego etapu stanowiącego 2% wartości zadania,

        2)  Druga transza po zakończeniu drugiego etapu stanowiącego:

             a)  98% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

             b)  48% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy

        3)  Trzecia transza po zakończeniu trzeciego etapu stanowiącego 50% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wykonawca musi więc mieć zdolność finansowania prac ze środków własnych przez okres do czasu częściowych lub końcowych odbiorów robót.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty/oświadczenia:

        1)  „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

        2)  „Wykaz minimum jednej roboty dekarsko- budowlanej o wartości minimum 150 tys. zł brutto” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

        3)  „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

        5) Inne dokumenty, które Wykonawca uzna za stosowne do dołączenia.

 

 1. Typ: Dodatkowe warunki udziału

Opis:

 A) W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

     1)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

     2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

     3)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

     4)  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 B)  W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Weryfikacja spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

V.  Kryteria oceny ofert

     1)  W zakresie określonym w punkcie IV - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów;

     2)  Kryterium wyboru oferty jest CENA - 100 %

 

VI.  Tryb zamówienia

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego oraz warunków umowy, której wzór stanowi załącznik 4 do Zapytania ofertowego.
 8. Potencjalny Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII.  Sposób oraz termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (papierowej) - przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście/przez posłańca na adres Zamawiającego w terminie do dnia 07  maja 2024 r. do godziny 11.00, z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Remont zabytkowego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce" Otwarcie ofert nastąpi 08 maja 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
 4. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 5. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione.

 

Załączniki:

 

 1. Formularzu ofertowy
 2. „Wykaz prac – minimum jednej roboty dekarsko- budowlanej o wartości minimum 150 tys. zł brutto”
 3. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 4. Umowa
 5. Projekt architektoniczno-budowlany -opis
 6. Projekt architektoniczno-budowlany- rysunki
 7. Przedmiar robót
 8. Decyzja Nr 811 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 24.056.2013 r.
 9. Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.81.2013.AP-W z dnia 25.04.2013 r.
 10. Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: Z.5142.81.2013.MUK  z dnia 17.12.2021 r.

 

 

                                                                                                                      Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

                                                                                                                       Przemienienia Pańskiego w Jałówce

                                                                                                                                    Marcin Hołodok

Urząd Miejski w Michałowie BIP

 

Załącznik 1 formularz ofertory

Załącznik 2 wykaz prac

Załącznik 3 powiązania kapitałowe

Załącznik 4 umowa

Projekt opis

Projekt rysunki

Przedmiar robót

Decyzja pozwolenie na budowę nr 811 z dnia24.06.2013

Pozwolenie PWKZ ZN.5142.81.2013.AP-W z dnia 25.04.2013 r.

Decyzja PWKZ nr Z.5142.81.2013.MUK z dnia 17.12.2021 r.